Metodika výpočtu kalkulačky

Pri zostavovaní tejto kalkulačky sme vychádzali z reálnych dát Českého štatistického úradu pre obdobie rokov 2003 – 2012. Pri sporiacich účtoch aj sporení so štátnym príspevkom bola popri úroku a štátneho príspevku zohľadnená aj inflácia a zrážková daň z výnosu. Ceny zlata boli zadávané podľa mesačných priemerov London Gold Fixing a kurzu mien podľa ČNB vždy k 15. dňu v mesiaci.

Kalkulačka na porovnanie sporení teda počíta, koľko by ste si nasporili pri nasledujúcich produktoch:

pokiaľ by ste si pravidelne každý mesiac počas 10 rokov (v rokoch 2003 – 2012) ukladali Vami zvolenú čiastku.

Základné parametre produktov

Sporiaci účet – úrok 2 %, 15 % zrážková daň, nepočítali sme tu žiadne poplatky, koncom každého mesiaca bol pripočítaný úrok a vložený vklad.

Sporenie so štátnym príspevkom – úrok 2%, úrok bol pripočítaný na konci každého mesiaca.

Zlaté sporenie – jednorazový poplatok 5% z cieľovej čiastky, 15. deň každý mesiac bola zaslaná čiastka v EUR, za ňu nakúpené zlato za ceny London fixingu a pripočítané bežné 8% transakčné náklady.

Použité dáta

Inflácia – http://www.czso.cz/ - miera inflácie vyjadrená prírastkom indexu spotrebiteľských cien k predchádzajúcemu mesiacu vyjadruje percentuálnu zmenu cenovej hladiny sledovaného mesiaca oproti predchádzajúcemu mesiacu. U oboch finančných produktov sa kúpna sila znehodnocovala mesačne, takže posledný vklad nebol infláciou znehodnotený.

London Gold Fixing – www.lbma.org.uk, mesačný priemer popoludňajšieho London fixingu